Správa činžovních domů

 • Domů >
 • Správa činžovních domů

Naše služby:

Nabízíme profesionální a efektivní služby místním i zahraničním investorům. Máme několikaleté zkušenosti se správou domů, vlastněných přímými vlastníky, tak i bytovými družstvy, či SVJ a z těchto zkušeností vybíráme to nejlepší, abychom Vám zajistili servis na profesionální úrovni, snižovali náklady a služby poskytovali transparentně. Vytvořili jsme systém, který zajišťuje, že jste informováni a máte své nemovitosti pod kontrolou.

Nadále se vzděláváme a stále sledujeme a máme přehled v neustále se měnících legislativních předpisech.

Nabídka, kterou od nás obdržíte, je kompletní. Nabízíme komplexní zajištění správy nemovitosti a to přesně podle Vašich potřeb od základní ekonomické správy domu až po technickou správu domu.

Kompletní správa objektu zahrnuje dle služeb:

1) Technická správa budovy (Facility)

 • Servis, údržba a revize  - hlídání a zajištění zákonem předepsaných revizí technických instalací v budově, jako např. revize elektrického zařízení a hromosvodů, revize a kontroly plynových zařízení, kontroly požární ochrany, kontroly a revize hasicích přístrojů, pravidelný servis a revize výtahů, pravidelné prohlídky komínů, zajištění odstranění závad z kontrol a revizí a to prostřednictvím specializovaných odborníků a firem. Příslušné dokumenty, potvrzení a revizní zprávy též uchováváme.
 • Služby – zajištění služeb spojených s užíváním jednotek: V souvislosti se zajištěním dodávek el. Energie, plynu, tepla a TUV, vody, STA, odvozu komunálního odpadu zejména:
  • zajištění operativního odstranění poruch a závad, nebo jejich oznámení příslušným správcům uvedených inženýrských sítí spolu s poskytnutím součinnosti k co nejrychlejšímu odstranění poruch a závad,
  • zajištění revize technických zařízení včetně revize požární ochrany a archivace těchto revizí nebo zpráv,
  • zajištění odečtů spotřeby a vyúčtování pro jednotlivé vlastníky,
  • zajištění naplnění povinností ukládaných vlastníkovi v rámci bezpečnostních, hygienických, požárních a dalších souvisejících norem.
 • Úklid budov – zajišťujeme úklid společných prostor po celý rok (včetně úklidu sněhu a ledu v zimních měsících) v souladu se zákonem danými předpisy, včetně uzavírání smluv s příslušnými poskytovateli služeb a jejich pravidelnou kontrolu. V případě potřeby zajišťujeme i havarijní a zvláštní úklidové služby (př. vandalismus či jiná výjimečná událost). Dle možností zjišťujeme i původce událostí a vyvodíme potřebná opatření.
 • Údržba a opravy – Zajišťujeme potřebné úpravy a opravy ve společně užívaných prostorách budovy.
 • Havarijní služba – zajišťujeme 24hodinovou havarijní službu
 • Domovní řád – vypracujeme domovní řád a po schválení výborem  SVJ s ním seznámíme všechny uživatele v objektu. Kontrolujeme jeho dodržování a v případě potřeby při jeho porušování patřičné osoby varujeme. Při opakovaném porušování bychom postupovali dle dohody s Vámi.
 • Radíme v otázkách souvisejících s pojištěním domu a na Vaše přání můžeme převzít povinnosti ve věcech jednání a uzavírání smluv o pojištění a jejich každoroční obnovení.
  • Řešíme pojistné události týkající se společných prostor domu.
  • Zajišťujeme veškeré potřebné kontakty s úřady,
  • Shromáždění vlastníků – účastníme se schůze shromáždění, zajišťujeme její organizaci- doručení pozvánek všem vlastníkům, na schůzi podáváme zprávu o své činnosti, provádíme zápis ze schůze a tento pak rozesíláme všem vlastníkům jednotek.
 • Bezpečnost objektu – Poskytujeme všechny nezbytné úkony k zajištění bezpečnosti objektu dle Vašich potřeb a přání.
 • Sestavujeme návrh plánu oprav.
 • Zajišťujeme zpracování pasportů prostor domu.
 • Zajištění projekční činnosti při rekonstrukci, přestavbě a úprav bytových i nebytových jednotek i společných prostor domu.
 • Vedeme a spravujeme webovou nástěnku, díky které je zajištěna rychlá komunikace s Vámi i mezi Vámi jednotlivými vlastníky a máte vždy přehled o tom, co se děje.

2) Ekonomická správa nemovitosti (Property)

 • Inkaso – Provádíme inkasa provozních nákladů a ostatních plateb, vyplývajících z vlastnictví a užívání bytové /nebytové/ jednotky v domě. Zasíláme upomínky v souladu s pokyny zadavatele.
  • V případech splatných plateb, které jsou nevymahatelné i přes zaslání upomínek, Vám navrhujeme další opatření.
 • Platby a úhrady – poskytujeme součinnost k tomu, aby vlastníci jednotek plnili vůči správci následující povinnosti:
  1. poukázat na účet poskytovatele měsíčně zálohu na správu domu a zálohu na ceny služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním jednotky,
  2. uhradit poskytovateli případné nedoplatky z vyúčtování zálohových plateb na správu domu a na ceny služeb,
  3. bezodkladně písemně oznámit poskytovateli všechny skutečnosti rozhodné pro určení výše plateb,
  4. bezodkladně písemně informovat poskytovatele o převodu vlastnictví k jednotce.
 • Vedení účetnictví, kontroly – Prověřujeme všechny došlé faktury, kontrolujeme jejich správnost, provádíme jejich proplacení. Provádíme kontrolu všech výpisů z účtů.
 • Každý měsíc provádíme finanční likviditu, kde naleznete plánované příjmy a výdaje či přehled dlužníků apod.
 • Rozpočet, interní plánování – Na vyžádání Vám dáme k dispozici doklady potřebné k vypracování ročního rozpočtu či poradíme na Vaše přání v oblasti rozpočtů,
 • Zpráva o činnosti – jednou ročně podáváme zprávu o své činnosti.
 • Zálohy – v případě potřeb upravujeme výši měsíčních záloh na ceny služeb.

3) Účetnictví (Accountancy)

 • Zodpovídáme za řádně vedené účetnictví dle příslušných předpisů a právních norem,
 • Zajištění vedení komplexní evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek v rámci bytového domu,
 • Návrh předpisu příspěvku na úhradu správy domu vlastníkům jednotek,
 • Návrh předpisu výše záloh na úhradu poskytovaných služeb spojených s užíváním jednotek a Jejich vyúčtování pro jednotlivé vlastníky jednotek,
 • Předkládání pravidelných měsíčních přehledů o saldokontu jednotlivých vlastníků jednotek a dle pokynů předepisuje penále,
 • Vypořádávání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování záloh za služby,
 • Evidence přijatých a vydaných daňových dokladů a výpisů z bankovních účtů,
 • Vystavování faktur,
 • Zpracování platebních příkazů,
 • Vedení pokladní knihy,
 • Záznamy a evidence interních dokladů,
 • Zpracování roční účetní závěrky,
 • Zpracování daňových přiznání pro SVJ, sledování daňových povinností,
 • Jednání s finančním úřadem a souvisejícími orgány veřejné správy,
 • Uchování a archivace účetních knih, uzávěrek a dokladů se souhlasem zadavatele a s ohledem na platné právní předpisy.
nahorunahoru

Máte dotaz?

info@happyhouserentals.com
+420 224 947 623
+420 774 480 450 (9 - 18 hod)
+420 775 666 345 (po 18 hod)

Happy House Rentals s.r.o.
Uruguayská 78/12 (roh Americké ulice)
120 00 Praha 2 - Vinohrady

Provoz recepce
Po - Čt: 9 - 18
Pá:        9 - 16 
(nebo kdykoliv dle domluvy)

RK ČR
Happy House Rentals je členem Realitn​í komory České republiky.
Naše kancelář má pojištění profesní odpovědnosti za škodu.


Krátkodobé pronájmy